فرهنگ ترمولوژی

عیار مسکوک طلا

میزان و عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و یکصد در هزار مس یا آلیاژی از نقره و مس خواهد بود و حد ترخیص عیار آنها دو در هزار میباشد. (ماده3 قانون مسکوک طلا مصوب 28/1/1337)