به عوض و معوض در عقودمالی معوض مانند بیع اطلاق میگردد.