در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را عوض نامند.مالی که باید زیان زننده برای جبران خسارت به آسیب دیده بدهد