فرهنگ ترمولوژی

عوارض گمرکی

عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار میشود. (از ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)