عدم رجولیت در مرد ،ناتوانی جنسی عدم توانایی مقاربت .