در لغت به معنای انگیزه ،جهت،دلیل و سبب معنی شده و در اصطلاح حقوقی به معنیامری است که به محض وقوع آن ، چیز دیگری بدون اینکه تاخیری رخ دهد به دنبال آن واقع گردد ،به طوری که مابین آن دو رابطه ی سببیت وجود داشته باشد.

واژه های نزدیک