فرهنگ ترمولوژی

عطف قانون به ما سبق

منظور از عطف قانون به ما سبق است یعنی جکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن است.