عطف به معنی:بازگرداندن ،میل،تمایا همچنین بازگشت دادن تعبیر شده