مطلبی که از طرف دولت به مجلس میرسد به کلمه (اظهار) تعبیر میشود و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آن چه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه). (ماده 42 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)

عریضه یک منطقهٔ مسکونی در لبنان است که در شهرستان عکار واقع شده‌است.