فرهنگ ترمولوژی

ظهر نویس وثیقه ای

به ظهر نویسی اطلاق میشود که منتفع از ظهر نویسی نسبت به سند ظهر نویسی شده حق یک بستانکار با وثیقه را میابد که باید این مراتب در سند ظهر نویسی قید گردد.