فرهنگ ترمولوژی

ظهر نویسی ناقل

به ظهر نویسی اطلاق میگردد که به موجب آن وجه سند منتقل بکسی میشود که ظهر نویسی به نفع او صورت یافته است.