ظهرنویسی معنی پشت نویسی ، نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند است و این ظهرنویسی با اهداف مختلف صورت میگیرد که میتوان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد صورت پذیرد.ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی میتواند باشد مانند انتقال مال، دین،اعتلارو....