فرهنگ ترمولوژی

ظهرنویسی توکیلی

به ظهر نویسی اطلاق میگردد که ظهر نویس وکالتی برای اخذ وجه سند به حساب ظهر نویس را میدهد.