به ظنی اطلاق میشود که در نص قانون به طور عام و یا خاص استناد به آنرا تجویز کرده است.