فرهنگ ترمولوژی

ظن متآخم بعلم

مترادف ظن غالب ،به مفهوم ظنی که بسیار قوی بوده و از شدت قوت شخص را وادار به اظهار نظر مینماید.