ظنی است که بسیار قوی بوده و در وجدان شخص ایجاد میشود و بر وجدان غلبه نموده و شخص را وادار به اظهار نظر مینماید.