ظنی است که منشاء آنرا شارع اسلام مورد تأیید قرار داده باشد.