فرهنگ ترمولوژی

ظن انسدادی

در اصطلاح حقوقی به معنی ظن مطلق عنوان گردیده است.