بر وزن طلبه در اصلاح حقوقی به کسی اطلاق میگردد مقامی از مقامات عمومی بدون رعایت موازین شرعی تصدی کنند.