ظاهر عبارت است از هر امری که بطور ظنی دلالت بر چیزی نماید.

ظاهر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • ظاهر (اسلام)
  • ظاهر (خلیفه)
  • ظاهر (روستا)
  • ظاهر (یمن)