فرهنگ ترمولوژی

طهر مواقعه

زمانی که زن از حیص و نفاس پاک شود و سپس دخول رخ دهد. در اینصورت این پاکی را طهر مواقعه میگویند.(یعنی طهری که آن مواقعه صورت گرفته است باشد).