در لغت به معنی جستجو و جستن معنی شده و در اصطلاح حقوقی به تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد،اطلاق میگردد.