طلاق عدّی در مقابل طلاق سنت به معنای اخص قرار دارد و عبارت است از اینکه مرد همسرش را طلاق دهد؛ سپس در زمان عده به او رجوع و با وی آمیزش کند و دوباره او را طلاق دهد اگر بدین شکل زن خود را برای سومین بار طلاق دهد در این صورت ازدواج مجدد برای او ممکن نخواهد بود و زن و شوهر بر یکدیگر حرام میگردند.