طبقهای است که مقاومت جانبی آن نسبت به طبقه بالای آن کمتر از 80 درصد باشد (از بخش تعاریف آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)