فرهنگ ترمولوژی

ضمان مقبوض بعقد فاسد

در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق میگردد که مال غیر را به استناد عقد فاسد تحت تصزرف خود قرار دهد.در این صورت نسبت به مالک در خصوص مال مذکور ضامن خواهد بود ،این نوع ضمان از مصادیق ضمان ید تلقی میگردد.