فرهنگ ترمولوژی

ضمان معاوضی

در اصطلاح حقوقی و فقهی هر گاه در عقود معوض تلف مال به موجب قانون موجب ضمان گرددو ضمان ضامن از همان مال تلف شده حساب گردد ،به ضمان مذکور ضمان معاوضی گویند.