فرهنگ ترمولوژی

ضمان معاملی

مترادف ضمان معاوضی معنی گشته است.