در اصطلاح حقوقی ضمان و مسئولیت به مال مثلی است که متجاوز باید مثل آن را رد کند.