فرهنگ ترمولوژی

ضمان ما لم یجب

در اصطلاح حقوقی تعهد به مالی میباشد که هنوز بر ذمه مستقر نگشته است.