در اصطلاح حقوقی ضمان و مسئولیت تجاوز به مال قیمی را ضمان قیمی عنوان میگردد.