به ضمانی اطلاق میگردد که ناشی از عقد بوده و به محض اینکه عقد تمام شد وجود پیدا خواهد کرد مانند ضمان درک مبیع .