در اصطلاح حقوقی به ضمانی اطلاق میشود که ناشی از غصب مال غیر حادث میگردد.