در اصطلاح حقوقی هر گاه در عقد ضمان،ضمان مالی را از خود رهن دهد.این ضمان را ضمان عینی گویند.