در اصطلاح حقوقی در چند مفهوم به کار رفته است؛ اول ـ وثیقه .دوم ـ ضامن ثمن .سوم ـ ضامن خسارت حاصل از بیع .چهارم ـ ضمان نقص و سستی . ضمان عهده در مقابل ضمان اعیان عنوان گردیده است.