فرهنگ ترمولوژی

ضمان عاریه

در اصطلاح حقوقی مسئولیت عاریه کننده نسبت به مال مورد عاریه ضمان عاریه عنوان گردیده است.