در اصطلاح حقوقی به معنی ضمان شخصی عنوان گردیده است.