دز اصطلاح فقهی ضمانی است که در مقابل ضمان قهری استعمال میگردد .