فرهنگ ترمولوژی

ضمان جریره

در اصطلاح حقوقی به عقدی اطلاق میگردد که به موجب آن یکی از متعاقدین مسئولیت جنایات مستلزم دیه را نسبت به طرف عقد را به شرط وارث شدن تقبل مینماید لذا کسی که ضامن جریره را میپردازد باید وارث قانون مضنون عنه نباشد.