ضمان تلف در زمان خیار در اصطلاح فقهی زمانی تحقق میابد که در صاحب خیار اعمال خیار کرده باشد و مورد معامله نزد شخصی که خیار بر علیه او اعمال شده بعد از قبض تلف شده باشد.