فرهنگ ترمولوژی

ضمان تقدیری

در اصطلاح حقوقی به ضمانی اطلاق میگردد که وجود آن منوط به تحقق شرطی میباشد.