فرهنگ ترمولوژی

ضمان تعاقب ایادی

در اصطلاح فقهی، هرگاه چند شخص به طور متوالی مال غیر را مورد تصرف غیر قانونی قرار دهند همگی در برابر مالک مسئول شناخته میشوند که مسئولیت یاد شده ضمان تعاقب ایادی عنوان گردیده است.