فرهنگ ترمولوژی

ضمان تسبیب

در اصطلاح حقوقی به معنی ضمان غرور استعمال گشته است.