فرهنگ ترمولوژی

ضمان بمعنی اعم

به معنی تعهد به مال و یا نفس انسان اطلاق میگردد از جمله حواله و کفالت و ...