فرهنگ ترمولوژی

ضمان اعیان مضمونه

در اصطلاح حقوقی به معنی تعهد قانونی که بر عین و یا اعیان معین ،بمالک آن که در صورت تلف قیمت آن پرداخت شود.