فرهنگ ترمولوژی

ضمان اتلاف

در اصطلاح حقوقی به از بین بردن مال غیر به عمد یا بدون عمد را شامل میشود.