فرهنگ ترمولوژی

ضمانت نامه

در قانون به هر نوشته و سند عادی یا رسمی که حاکی از ضمان قراردادی باشد،اطلاق میگردد.