فرهنگ ترمولوژی

ضمانت مقید

ضامن میتواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید که در صورت ثبوت مدعی به برعهده من است که فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقیـد و دومـی را ضمانت مطلـق یا کامل نامنـد. (ماده 398 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)