فرهنگ ترمولوژی

ضریب منطقه

به ضریب اجاره ی هر ناحیه اطلاق میگردد.