فرهنگ ترمولوژی

ضریب اجاره

در اصطلاح حقوقی و ارضی به معنی معدل عایدات خالص مالکانه ی سه ساله مورد اجاره اطلاق میگردد که با توجه به عرف محل و تراضی تطرفین تعیین میگردد.