فرهنگ ترمولوژی

ضروریات پنجگانه

در اصطلاح فقهی به ضروریات دین و جان و عق و نسل و مال اطلاق میگردد.